รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 21 เมษายน 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๕๑๕๐
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงเกษตรสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ทบวงวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อน เมื่อได้รับแจ้งผลแล้วจะได้ดำเนินการต่อไป