รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 13 พฤศจิกายน 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๗๑๐๗
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
๑. รับทราบตามที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ เสนอ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ แล้ว
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแบบการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการตารมมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อไป