รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 20 มีนาคม 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๑๐๔.๒๒/๖๒๒๑
รายละเอียด :
สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบและได้ส่งเรื่องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานำกราบเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ซึ่งกำกับการบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบด้วยแล้ว
กระทรวงเกษตรฯ ได้พิจารณาและจัดส่งผลการพิจารณาให้สภาที่ปรึกษาฯ รับทราบ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ สรุปดังนี้
๑. เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกกล้วยไม้และไม้ประดับ
๒.เห็นด้วยกับการจัดหน่วยงาน Flower Council และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาฯ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทำได้รวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่แท้จริงเช่นเดียวกับประเทศที่ส่งออกไม้ดอกไม้ประดับ
๓.การส่งเสริมคนไทย ให้เห็นคุณค่าของกล้วยไม้ไทย โดยการใช้เป็นของขวัญของที่ระลึกให้แก่กันและกันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย