รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 13 มิถุนายน 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๑๐๔.๒๒/๑๓๕๘๕
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงานผลการพิจารณาให้รับทราบ