รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 15 ตุลาคม 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๑๐๔.๒๒/๑๓๕๘๕
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖
๑) อนุมัติหลักการ ?ร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.....? และ ?ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.....? ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอทั้ง ๒ ฉบับ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียว พร้อมทั้งให้รับประเด็นอภิปรายฯ ของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ ๗ ฝ่ายกฎหมาย (เกี่ยวกับการรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเงินทดแทน) และความเห็นของสภาที่ปรึกษาฯ รวมทั้งความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
๒) รับทราบความเห็นและข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาฯและมอบหมายให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรับไปจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ เสนอต่อสภาที่ปรึกษาฯ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป