รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 7 มีนาคม 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๔๑๑(ลร.๗)/๔๓
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีบัญชาให้สำนักนิติธรรมเป็นผู้พิจารณา และรายงานผลการพิจารณาให้รองนายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย