รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๓/๒๓๓๘
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะแก้ไข พ.ร.บ.สภาที่ปรึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ในขณะนี้ สำหรับ การจัดตั้งสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ เห็นควรให้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารูปแบบของสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ โดย ให้สศช. ซึ่งทำหน้าที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ รับไปดำเนินการ โดยให้ตั้งคณะทำงานขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนสภาที่ปรึกษาฯทำหน้าที่พิจารณากำหนดรูปแบบของสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอร่าง พ.ร.บ.สภาที่ปรึกษาฯ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา