รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 11 สิงหาคม 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๙
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖
เห็นชอบขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ