รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๓/๑๖๖๘
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๖ (ฝ่ายกฎหมายฯ)
๑. สมควรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศรับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับนโยบายการกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายต่างๆ ทั้งระบบไปพิจารณา โดยอาจเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวหรืออาจกำหนดเป็นแนวนโยบายเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ทั้งนี้ให้พิจารณากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่นนอกจากกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย
๒. เห็นควรให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์พร้อมทั้งความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามประเด็นอภิปราย ข้อ ๒
๓. เห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อจะได้แจ้งประธานสภาที่ปรึกษาฯ ในนามคณะรัฐมนตรีและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป