รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 30 กันยายน 2545
เลขที่หนังสือ : นร ๐๑๐๘.๑๒/๓๐๐๐๑
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องให้กรมชลประทานดำเนินการ ซึ่งกรมชลประทานได้แจ้งว่า จะยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ในโครงการฯ จนกว่าจะได้รับการสั่งการจากคณะรัฐมนตรี