รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 14 มีนาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร 0503/ว (ล) 3743
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘
ในคราวประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ (ฝ่ายกฎหมาย) เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ได้พิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปรายและมติ ดังนี้
มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
๑. เห็นควรอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?. ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย และให้เสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาไป
๒. เห็นควรให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับประเด็นอภิปรายในข้อ ๒ ไปนำเสนอ ก.พ.ร. พิจารณา แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในเรื่องต่อไป
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่๗ (ฝ่ายกฎหมาย)