รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 13 ธันวาคม 2545
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๓/(คกก.๖)/๒๘
รายละเอียด :
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๖ (ฝ่ายกฎหมาย) พิจารณาอีกครั้ง ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ อนึ่ง ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ ๖ ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเป็นอย่างดีและสามารถตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวได้เป็นผู้ชี้แจง หากเรื่องใดยังไม่มีความพร้อมในการชี้แจงก็อาจไม่ได้รับการพิจารณาหรือยังจะไม่จัดเข้าวาระการประชุม