รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 8 พฤศจิกายน 2545
เลขที่หนังสือ : นร ๐๑๐๔.๓๓/๙๑๗๖
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
๑. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ....
๒. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปจัดทำข้อมูลความเห็นและผลการพิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมด และส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อแจ้งประธานสภาที่ปรึกษาฯ และเปิดเผยเหตุผลให้สาธารณชนทราบต่อไป
หมายเหตุ ปัจจุบัน พ.ร.บ.ป่าชุมชน อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา