รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 4 มีนาคม 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๒๘๗๐
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ (เดิม)
๑. เห็นควรมอบหมายให้คณะทำงานหน่วยนโยบายด้านการวิจัย และนวัตกรรมระดับชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เป็นประธาน รับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศไทย ไปพิจารณาดำเนินการแล้วรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
๒.อนุมัติตามข้อเสนอเพิ่มเติมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือองค์ประกอบของคณะทำงานซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยนโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติตามมติคณะกรรมการดังกล่าว ควรเป็นองค์กรในระดับกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีอันจะเป็นการสนับสนุนงานวิจัยของภาครัฐ/เอกชนได้ จึงขอให้ระบุกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักในคณะทำงานดังกล่าวแทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ