รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 23 กรกฏาคม 2545
เลขที่หนังสือ : นร สผ ๐๐๐๑/๖๓๙๖
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องให้รัฐสภาพิจารณา สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ ประกาศใช้แล้ว โดยในมาตรา ๗ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ