รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 23 กันยายน 2545
เลขที่หนังสือ : นร ๐๒๐๕/๑๒๑๙๐
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕
๑. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง ผลการศึกษานโยบายแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๒. มอบหมายให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รับไปพิจารณาดำเนินการและจัดทำข้อมูลความเห็นและผลการพิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เห็นด้วย กับข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ดังกล่าวซึ่งสอดคล้องและไม่ขัดกับมติของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
กระทรวงมหาดไทย มีความเห็นสอดคล้อง เพียงแต่นโยบายและมาตรการระยะสั้น นั้นเห็นว่าการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สามารถทำงานตามนโยบายปี ๒๕๔๔ จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๔๕ รัฐบาลจะต้องกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้ทันก่อนสิ้นสุดการผ่อนผัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่มาต่อใบอนุญาตกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจำนวน ๔๑๕,๑๐๗ คนนายจ้าง พ.๒ )ทำงานไปก่อนในปี ๒๕๔๕-๒๕๔๖ พื้นที่ประเภทของงานเหมือนเดิมระยะเวลาอนุญาต ๑ ปี ทั้งนี้การกำหนดจำนวนที่จะอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานในพื้นที่และประเภทของงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศ ให้รอผลการวิจัยของนักวิชาการจาก TDRI
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ มีความเห็นสอดคล้องกับสภาที่ปรึกษาฯ