รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 23 กรกฏาคม 2545
เลขที่หนังสือ : นร ๐๒๐๔/๙๑๔๕
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕
รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงศึกษาฯ จัดทำหนังสือชี้แจงมายังสภาที่ปรึกษาฯ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจาฯ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ โดยมีประเด็นที่สอดคล้องกับข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาฯ คือ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา๓๒) และในวรรคสองของมาตรา ๓๔
- สำหรับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (มาตรา๑๐)
- การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (มาตรา๑๕)
- ส่วนที่แตกต่างกันคือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยให้แยกภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม