รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 12 มิถุนายน 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๗๙๘๐
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖
มติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒
มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
รับทราบ และให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการ ดังนี้
๑. การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti ?dumping) สำหรับสินค้าบางประเภท เช่น เหล็ก อาจมีผลกระทบต่อผู้บริโภค กระทรวงพาณิชย์จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบให้รอบด้าน
๒. ให้กระทรวงการคลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงการแสดงรายการสินค้า (Under declaration) อย่างถูกต้องด้วย