รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 21 สิงหาคม 2545
เลขที่หนังสือ : นร ๐๒๐๕/๑๐๓๔๒
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕
มีมติรับทราบและเห็นว่าการกำหนดนโยบายการบินพาณิชย์ดังกล่าว เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างรีบด่วน และมอบหมายให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในนาม ครม. จัดทำรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งผลการดำเนินการของ ครม.ในเรื่องที่สภาที่ปรึกษาฯให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ แล้วเปิดเผยเหตุผลให้สาธารณชนทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและเป็นการตอบสนองความเห็นและภารกิจของสภาที่ปรึกษาฯ ซึ่งมีบทบาทสำคัญ และจำเป็นในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล