รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 14 พฤษภาคม 2546
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๖๕๗๓
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และ สศช. รับไปร่วมกันจัดทำหลักเกณฑ์การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๒. สำหรับข้อเสนอแนะเร่งด่วนเฉพาะหน้า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาทบทวนและตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการที่กำลังจะใช้วิธีการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในขณะนี้ว่ายังมีทางเลือกอื่นที่เป็นประโยชน์หรือคุ้มค่ากว่าการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จหรือไม่
๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอแนะเร่งด่วนเฉพาะหน้าของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับโครงการทางหลวงวงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านใต้ ช่วง สุขสวัสดิ์ ? บางพลี ไปพิจารณาความเหมาะสมด้วย
๔. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อจะได้แจ้งให้ประธานสภาที่ปรึกษาฯทราบต่อไป