รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 7 มีนาคม 2545
เลขที่หนังสือ : นร ๐๑๑๔/สน/๗๕๓๔
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องให้ คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) (รองนายกฯ ปองพล อดิเรกสาร เป็นประธาน) รับไปดำเนินการ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ไปใช้ประกอบการจัดทำนโยบายในเรื่องดังกล่าว