รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 4 เมษายน 2545
เลขที่หนังสือ : นร 0113/12011
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕
มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้คงดำเนินการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอและอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปได้ โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดำเนินการจัดทำรายงานผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม แล้วแจ้งให้ประธานสภาที่ปรึกษาฯ และเปิดเผยเหตุผลให้สาธารณชนรับทราบ
๒. สำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับระบบและแนวทางปฏิรูปสหกรณ์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อดำเนินการตามนัยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อไป