รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2545
เลขที่หนังสือ : นร ๐๑๑๓/๕๓๔๖
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป และนำกราบเรียนให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว