รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 2 ตุลาคม 2544
เลขที่หนังสือ : นร ๐๒๐๕/๑๒๕๒๐
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ และ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ให้มีความครบถ้วนและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และได้มอบหมายให้ สศช. นำความเห็นดังกล่าวไปประกอบการปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ สศช. ได้ดำเนินการปรับปรุง และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ แล้ว
หมายเหตุ
เป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติต้องให้สภาที่ปรึกษาฯ ให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้