รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 8 สิงหาคม 2544
เลขที่หนังสือ : นร ๐๒๐๕/๗๘๗๔
รายละเอียด :
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ส่งร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) มาเพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน