รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 7 พฤศจิกายน 2557
เลขที่หนังสือ : นร 0506/30506
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) พิจารณาแล้วมีคำสั่งดังนี้
1. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักรับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เชิญผู้แทนสภาที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมพิจารณาด้วยเพื่อจัดทำรายงานผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีต่อสภาที่ปรึกษาฯ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
2. นอกเหนือจากการพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ภายในกรอบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ดังกล่าวข้องต้นแล้ว เห็นควรที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะพิจารณาดำเนินการให้ครอบคลุมถึงเรื่องเกี่ยวกับการค้าการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยด้วย