รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 24 มีนาคม 2557
เลขที่หนังสือ : นร 0506/4385
รายละเอียด :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๕7 แล้วมีมติดังนี้
๑. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
๒. รับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาฯ ในส่วนของประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ การกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกร การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตสินค้าสหกรณ์ทุกชนิดและฐานข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตรโดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสนับสนุนเงินทุนให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีความเสมอภาคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการให้รัฐสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินการตลาดกลางสินค้าเกษตร รวมทั้งการสนับสนุนเงินทุนในการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ และตามความต้องการของตลาดผ่านทางช่องทางสหกรณ์โดยตรง เช่น โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างการเกษตร ซึ่งการดำเนินการตามประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายและการใช้งบประมาณของประเทศ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับความเห็น ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ และขอขอบคุณสภาที่ปรึกษาฯ ที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี