รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 26 มีนาคม 2557
เลขที่หนังสือ : นร 0506/4552
รายละเอียด :
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Destination)ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๕7 แล้วมีมติดังนี้
๑. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
๒. รับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสภาที่ปรึกษาฯ
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับความเห็น ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ และขอขอบคุณสภาที่ปรึกษาฯ ที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี