รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 27 กันยายน 2556
เลขที่หนังสือ : นร 0505/26162
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) พิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักรับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานหลักประกันสุขาภพแห่งชาติ รวมถึงให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจ้งให้ประธานสภาพัฒนาการเมืองทราบเพื่อประสานหน่วยงานในกำกับ คือ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เชิญผู้แทนสภาที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมพิจารณาด้วยเพื่อจัดทำรายงานผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีต่อสภาที่ปรึกษาฯ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป