รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 9 ตุลาคม 2556
เลขที่หนังสือ : นร 0506/27445
รายละเอียด :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืนประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๕6 แล้วมีมติดังนี้
๑. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
๒. รับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าว และสภาที่ปรึกษาฯ
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับความเห็น ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ และขอขอบคุณสภาที่ปรึกษาฯ ที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี