รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 26 มิถุนายน 2556
เลขที่หนังสือ : นร 0505/16602
รายละเอียด :
กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๕6 แล้วมีมติดังนี้
๑. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
๒. รับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสภาที่ปรึกษาฯ
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับความเห็น ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ และขอขอบคุณสภาที่ปรึกษาฯ ที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี