รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 15 ตุลาคม 2552
เลขที่หนังสือ : นร0506/19029
รายละเอียด :
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการน้ำในพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 แล้วมีมติดังนี้
1. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
2. รับทราบผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาฯ
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับความเห็น ผลการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบแล้ว