รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 24 มิถุนายน 2552
เลขที่หนังสือ : นร0503/10943
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าของเรื่องรับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อจัดทำความเห็น ผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดแล้ว จะแจ้งให้สภาที่ปรึกษาฯ ได้รับทราบต่อไป