รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 22 มิถุนายน 2552
เลขที่หนังสือ : นร0506/10735
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เชิญผู้แทนสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าร่วมพิจารณาด้วย เพื่อจัดทำรายงาน ผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดแล้ว จะแจ้งให้สภาที่ปรึกษาฯ ได้รับทราบต่อไป