รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 19 มิถุนายน 2552
เลขที่หนังสือ : นร0503/10640
รายละเอียด :
ตามที่ สลค.ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเห็นและข้อเสนอแนะฯ ของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ต่อมาสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เพิ่มเติม
ในเรื่องนี้ มาเพื่อดำเนินการ นั้น
รองนายกรัฐมนตรี(นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าของเรื่องรับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ทั้ง 2 ฉบับ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงบประมาณ เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดแล้ว จะแจ้งให้สภาที่ปรึกษาฯ ได้รับทราบต่อไป