รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 15 ตุลาคม 2552
เลขที่หนังสือ : นร0506/19014
รายละเอียด :
กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 แล้วมีมติดังนี้
1. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
2. รับทราบผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงยุติธรรม
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับความเห็น ผลการพิจารณาของกระทรวงพลังงานทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบแล้ว