รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 8 ตุลาคม 2552
เลขที่หนังสือ : นร0503/18518
รายละเอียด :
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 แล้วมีมติดังนี้
1. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
2. รับทราบผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับความเห็น ผลการพิจารณาของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบแล้ว