รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 30 มิถุนายน 2552
เลขที่หนังสือ : นร0503/11317
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของเรื่องรับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงบประมาณ เพื่อจัดทำรายงาน ผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดแล้ว จะแจ้งให้สภาที่ปรึกษาฯ ได้รับทราบต่อไป