รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 9 กันยายน 2552
เลขที่หนังสือ : นร0506/16079
รายละเอียด :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 23 หน่วยงาน และได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดของสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 แล้วมีมติดังนี้
1. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
2. รับทราบผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสภาที่ปรึกษาฯ ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ กรมวิชาการเกษตร กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มงานบริการส่งออกสินค้าเกษตร สำนักงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช บริษัท การบินไทย จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาปลากัดสยาม หน่วยงานในสังกัดกรมประมง สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ ประมงจังหวัดส่วนเศรษฐกิจการประมง และกองแผนงาน
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับความเห็น ผลการพิจารณาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบแล้ว