รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 27 สิงหาคม 2552
เลขที่หนังสือ : นร0506/15177
รายละเอียด :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจสัตว์น้ำจืดของประเทศ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 แล้วมีมติดังนี้
1. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
2. รับทราบผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 10 หน่วย คือ สภาที่ปรึกษาฯ กรมส่งเสริมการส่งออก สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณาสุข รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกรมประมง
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับความเห็น ผลการพิจารณาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบแล้ว