รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 31 กรกฏาคม 2552
เลขที่หนังสือ : นร0506/13412
รายละเอียด :
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่กับบทบาทการมีส่วนร่วมขงประชาชนในการพัฒนาประเทศประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 แล้วมีมติดังนี้
1. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
2. รับทราบผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 47 หน่วยงาน
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับความเห็น ผลการพิจารณาของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบแล้ว