รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 21 กันยายน 2552
เลขที่หนังสือ : นร0506/16911
รายละเอียด :
กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศูนย์กลางสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Medical Hub) ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 แล้วมีมติดังนี้
1. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
2. รับทราบผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงบประมาณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาพันธ์สปาไทย สมาคมสปาไทย สมาคมโรงพยาบาลแห่งประเทศ
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับความเห็น ผลการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชน
ได้รับทราบแล้ว