รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 29 กันยายน 2552
เลขที่หนังสือ : นร0506/17599
รายละเอียด :
กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาเขาพระวิหารกรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรกดโลกประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเพิ่มเติมว่า ขอปรับแก้ไขถ้อยคำในรายงานผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ข้อ 6 หน้า 3 และหน้า 4 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
1. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
2. รับทราบผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3. เห็นขอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเพิ่มเติม และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการปรับปรุงผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีต่อสภาที่ปรึกษาฯ ที่จะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเพิ่มเติมด้วย
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับความเห็น ผลการพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบแล้ว