รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 11 พฤศจิกายน 2552
เลขที่หนังสือ : นร0506/20814
รายละเอียด :
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอผลการพิจารณาและผลการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 แล้วมีมติดังนี้
1. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
2. รับทราบความเห็น ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย
3. อนุมัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แด่ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ แระทรวงอุตสาหกรรม และธนาคารแห่งประเทศไทยรับความเห็นของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะนโยบายระยะสั้น 1 ปี และนโยบายระยะปานกลางในส่วนทีเกี่ยวกับนโยบายการคลังนโยบายการเงิน การแก้ไขปัญหาภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตไปพิจารณาประกอบการดำเนินการตามความเหมาะสม