รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 24 มิถุนายน 2552
เลขที่หนังสือ : นร0506/10891
รายละเอียด :
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอผลการพิจารณาและผลการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอรับเรื่องนี้ไปพิจารณาทบทวนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติว่า
1. อนุมัติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับเรื่องนี้ไปพิจารณาทบทวนได้ตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานสภาพปัญหาในการทำเหมืองแร่โพแทชในภาคอีสานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป