รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 2 กรกฏาคม 2552
เลขที่หนังสือ : นร0506/11549
รายละเอียด :
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแนวใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 แล้วมีมติดังนี้
1. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
2. รับทราบผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทวงมหาดไทย กระทรงอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับความเห็น ผลการพิจารณาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบแล้ว