รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 13 มิถุนายน 2552
เลขที่หนังสือ : null
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี(นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าของเรื่องรับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงบประมาณ เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดแล้ว จะแจ้งให้สภาที่ปรึกษาฯ ได้รับทราบต่อไป