รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 6 มกราคม 2552
เลขที่หนังสือ : นร0503/123
รายละเอียด :
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงบประมาณพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดแล้ว จะแจ้งให้สภาที่ปรึกษาฯ ได้รับทราบต่อไป