เรื่องที่
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ความก้าวหน้า
1
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9(พ.ศ.2545-2549)
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   9 ตุลาคม 2556
ครั้งที่ 2   27 มิถุนายน 2556
ครั้งที่ 3   8 สิงหาคม 2544
ครั้งที่ 4   2 ตุลาคม 2544
2
ร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   5 กันยายน 2556
ครั้งที่ 2   24 มิถุนายน 2556
ครั้งที่ 3   15 กุมภาพันธ์ 2545
3
โครงการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 58,000 ล้านบาท(ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังพักชำระหนี้)
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   25 กรกฏาคม 2556
ครั้งที่ 2   15 กุมภาพันธ์ 2545
4
การแก้ไขเพิ่มเติม?พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.2542?ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   15 กรกฏาคม 2556
ครั้งที่ 2   4 เมษายน 2545
5
การแปรสัญญาโทรคมนาคม
คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกาากรอบการแปรรูปสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   7 มีนาคม 2545
6
การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)
คณะทำงานติดตาม และศึกษาปัญหาการทุจริต และปฏิบัติมิชอบ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   14 พฤษภาคม 2546
7
นโยบายการบินพาณิชย์กับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
คณะทำงานการบริการและการท่องเที่ยว
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   15 มกราคม 2557
ครั้งที่ 2   21 สิงหาคม 2545
8
มาตรการของรัฐในการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ(Surcharge)และการป้องกันการทุ่มตลาดจากสินค้านำเข้า
คณะทำงานการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   7 พฤศจิกายน 2557
ครั้งที่ 2   12 มิถุนายน 2546
9
การแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   23 กรกฏาคม 2545
10
นโยบายแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง(ผิดกฎหมาย):ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
คณะทำงานการแรงงาน และสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   23 กันยายน 2545
11
ความเห็นเกี่ยวกับสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คณะทำงานสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   23 กรกฏาคม 2545
12
การพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศไทย
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   4 กรกฏาคม 2557
ครั้งที่ 2   4 มีนาคม 2546
13
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ...
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   16 มิถุนายน 2557
ครั้งที่ 2   8 พฤศจิกายน 2545
14
การจัดตั้งองค์กรอิสระผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา๕๗)
คณะทำงานสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   13 ธันวาคม 2545
ครั้งที่ 2   14 มีนาคม 2548
15
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   30 กันยายน 2545
16
ผลกระทบต่อประชาชนจากโทษทางอาญา กรณีศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์และกลุ่มกฎหมายทรัพสินทางปัญญา
คณะทำงานการบริการและการท่องเที่ยว
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   23 ธันวาคม 2556
ครั้งที่ 2   7 กุมภาพันธ์ 2546
17
การปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ พ.ศ. 2544
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาฯ พ.ศ.๒๕๔๓
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   11 สิงหาคม 2546
18
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาฯ พ.ศ.๒๕๔๓
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   21 กุมภาพันธ์ 2546
19
การจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรของรัฐในภาคใต้
ร่วม คทง.ศึกษาปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำในแม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน และคทง.วิทยาศาสตร์ฯ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   7 มีนาคม 2546
20
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ.....
คณะทำงานการแรงงาน และสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   15 ตุลาคม 2546
21
นโยบายกล้วยไม้ไทยและไม้ดอกไม้ประดับ
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   25 กรกฏาคม 2556
ครั้งที่ 2   13 มิถุนายน 2546
ครั้งที่ 3   20 มีนาคม 2546
22
ร่างแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๙(พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙)
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   3 กันยายน 2556
ครั้งที่ 2   13 พฤศจิกายน 2546
23
นโยบายพัฒนาการประมงแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   16 กรกฏาคม 2557
ครั้งที่ 2   21 เมษายน 2546
ครั้งที่ 3   26 มีนาคม 2547
24
การเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม
คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกาากรอบการแปรรูปสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   30 เมษายน 2546
25
ปัญหาราคาผลผลิตลำไย
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   20 สิงหาคม 2556
ครั้งที่ 2   24 มิถุนายน 2546
26
การดำเนินธุรกิจหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทางที่กฎหมายถือว่าไม่ถูกต้อง
ศึกษาการดำเนินธุรกิจหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทางที่กฎหมายถือว่าไม่ถูกต้อง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   23 ธันวาคม 2546
27
การบริหารจัดการภัยน้ำหลากในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางแบบบูรณาการ
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   8 มีนาคม 2547
ครั้งที่ 2   22 มีนาคม 2549
ครั้งที่ 3   27 ตุลาคม 2546
ครั้งที่ 4   24 กุมภาพันธ์ 2547
28
การบริหารจัดการภัยน้ำเสียในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางแบบบูรณาการ
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   8 มีนาคม 2547
ครั้งที่ 2   22 มีนาคม 2549
ครั้งที่ 3   24 กุมภาพันธ์ 2547
ครั้งที่ 4   27 ตุลาคม 2546
29
การบริหารจัดการภัยน้ำขาดแคลนในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางแบบบูรณาการ
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   8 มีนาคม 2547
ครั้งที่ 2   22 มีนาคม 2549
ครั้งที่ 3   24 กุมภาพันธ์ 2547
ครั้งที่ 4   27 ตุลาคม 2546
30
นโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
คณะทำงานการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   30 ตุลาคม 2557
ครั้งที่ 2   28 พฤศจิกายน 2546
ครั้งที่ 3   29 มกราคม 2547
31
การปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช๒๕๔๐
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   21 มกราคม 2547
32
การปรับโครงสร้างกิจการพลังงานภายใต้(ร่าง)พระราชบัญญัติการประกอบ
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   27 มิถุนายน 2557
ครั้งที่ 2   28 พฤศจิกายน 2546
ครั้งที่ 3   22 มีนาคม 2547
33
นโยบายและมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
คณะทำงานการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   1 พฤษภาคม 2557
ครั้งที่ 2   11 พฤศจิกายน 2557
ครั้งที่ 3   21 มกราคม 2547
ครั้งที่ 4   28 พฤศจิกายน 2546
34
คำสั่งปิดบ่อน้ำบาดาลของนายกรัฐมนตรี : ผลกระทบและแนวทางแก้ไข
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   12 มกราคม 2547
35
กระบวนการรับจำนำข้าว
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   5 กันยายน 2556
ครั้งที่ 2   15 มกราคม 2547
ครั้งที่ 3   20 มิถุนายน 2548
36
สิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินต้นน้ำ กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : กรณีต้นน้ำน่าน
คณะทำงานสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   20 มกราคม 2547
ครั้งที่ 2   21 กรกฏาคม 2547
37
การจัดสรรงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
คณะทำงานการสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   19 กุมภาพันธ์ 2547
38
แนวทางแก้ไขปัญหามลพิษในแม่นำท่าจีน
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   23 ธันวาคม 2547
ครั้งที่ 2   10 มีนาคม 2547
ครั้งที่ 3   26 สิงหาคม 2547
39
นโยบายการจัดการขยะไทย
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   10 กรกฏาคม 2557
ครั้งที่ 2   9 เมษายน 2547
ครั้งที่ 3   28 กรกฏาคม 2547
40
กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ : ประเด็นสิทธิคนพิการ
คณะทำงานสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   27 เมษายน 2547
41
แนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดนำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   10 พฤษภาคม 2547
ครั้งที่ 2   29 กรกฏาคม 2547
ครั้งที่ 3   29 พฤศจิกายน 2547
42
ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหารและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพอย่งครบวงจร
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   10 กรกฏาคม 2557
ครั้งที่ 2   28 พฤษภาคม 2547
ครั้งที่ 3   16 พฤศจิกายน 2547
43
แนวทางแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยา
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   17 กุมภาพันธ์ 2548
ครั้งที่ 2   16 กันยายน 2547
44
แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาค
คณะทำงานการบริการและการท่องเที่ยว
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   20 มกราคม 2557
ครั้งที่ 2   16 สิงหาคม 2547
ครั้งที่ 3   22 มิถุนายน 2547
45
ยุทธศาสตร์เชิงลึกการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค๒๕๔๗-๒๕๕๑
คณะทำงานการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   18 พฤศจิกายน 2547
ครั้งที่ 2   24 มิถุนายน 2547
ครั้งที่ 3   16 สิงหาคม 2547
46
กระบวนการทำงานระหว่างสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับรัฐบาล
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   4 ธันวาคม 2556
ครั้งที่ 2   25 มิถุนายน 2556
ครั้งที่ 3   24 สิงหาคม 2547
47
แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกงเพื่อการผลิตน้ำประปา
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   7 กรกฏาคม 2547
ครั้งที่ 2   15 ตุลาคม 2547
48
คำสั่งปิดบ่อบาดาลของนายกรัฐมนตรี - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 เมษายน 2547
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   12 กรกฏาคม 2547
49
ปัญหาการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญฯกรณีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   12 พฤศจิกายน 2547
ครั้งที่ 2   9 กรกฏาคม 2547
50
แนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง
ศึกษากรอบการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   14 กรกฏาคม 2547
ครั้งที่ 2   13 มกราคม 2548
51
ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ...(ฉบับ มกราคม 2547 ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
การศึกษา ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ....
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   26 สิงหาคม 2547
52
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชาติ และการจัดการ 25 ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   27 มกราคม 2548
53
แนวทางการบริหารจัดการระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   8 ตุลาคม 2547
ครั้งที่ 2   6 มกราคม 2549
ครั้งที่ 3   20 สิงหาคม 2547
54
การพัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศไทย
คณะทำงานการแรงงาน และสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   1 กันยายน 2547
ครั้งที่ 2   28 ตุลาคม 2547
55
การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการป่าต้นน้ำและลุ่มน้ำของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   10 กรกฏาคม 2557
ครั้งที่ 2   30 ธันวาคม 2547
56
โครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
คณะทำงานการบริการและการท่องเที่ยว
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   18 ธันวาคม 2557
ครั้งที่ 2   7 กันยายน 2547
ครั้งที่ 3   5 พฤศจิกายน 2547
57
ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   22 กันยายน 2547
ครั้งที่ 2   16 มีนาคม 2548
58
โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการเข้าถึงบริการของประชาชนระดับล่าง
คณะทำงานการสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   20 ตุลาคม 2547
ครั้งที่ 2   16 มีนาคม 2548
59
การแก้ปัญหาการดำเนินการด้านสถานะบุคคลและชุมชนพื้นที่สูง
คณะทำงานสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   21 ตุลาคม 2547
ครั้งที่ 2   13 ธันวาคม 2547
60
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชาติ และ 25 แม่น้ำสำคัญของประเทศ รวม 9 กลุ่มลุ่มน้ำ
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   22 มีนาคม 2549
ครั้งที่ 2   27 มกราคม 2548
61
การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประชาชน
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   11 พฤศจิกายน 2547
ครั้งที่ 2   16 มีนาคม 2548
62
โครงการ Water Grid ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าต่อการลงทุน
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   12 พฤศจิกายน 2547
ครั้งที่ 2   16 มีนาคม 2548
63
การดำเนินนโยบายหวยบนดินของรัฐบาล
ศึกษากรอบการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   16 มีนาคม 2548
ครั้งที่ 2   11 พฤศจิกายน 2547
64
เมืองใหม่จังหวัดนครนายก กับแหล่งน้ำที่จะนำมาใช้
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   24 มกราคม 2548
65
การอนุรักษ์เผยแพร่และใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมท้องถิ่น
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   26 พฤศจิกายน 2547
ครั้งที่ 2   16 มีนาคม 2548
66
ยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการเกษตรแบบองค์รวม
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   30 กันยายน 2556
ครั้งที่ 2   7 ธันวาคม 2547
ครั้งที่ 3   4 กุมภาพันธ์ 2548
67
แนวทางการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อประชาชน
คณะทำงานการบริการและการท่องเที่ยว
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   4 มิถุนายน 2557
ครั้งที่ 2   10 เมษายน 2549
ครั้งที่ 3   28 กุมภาพันธ์ 2549
68
แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ประมวลผลการสัมมนาประจำปีสภาที่ปรึกษาฯ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   14 ธันวาคม 2547
ครั้งที่ 2   4 กุมภาพันธ์ 2548
69
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาเขื่อนทดน้ำบางปะกงกับการแก้ไขของภาครัฐ
ศึกษาปัญหาเขื่อนทดน้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   20 ธันวาคม 2547
ครั้งที่ 2   8 มีนาคม 2548
ครั้งที่ 3   1 มีนาคม 2549
70
ครั้งที่ 1   26 พฤศจิกายน 2556
ครั้งที่ 2   20 พฤษภาคม 2548
ครั้งที่ 3   20 ธันวาคม 2547
71
การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน
ร่วม คทง.เกษตรฯ คทง.วิทยาศาสตร์ฯ และคทง.อุตสาหกรรมฯ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   16 มีนาคม 2548
ครั้งที่ 2   24 ธันวาคม 2547
72
แนวทางแก้ไขพฤติกรรมเยาวชนที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดกรณีนักเรียนอาชีวศึกษา
คณะทำงานการสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   24 มกราคม 2548
ครั้งที่ 2   10 พฤษภาคม 2548
73
การจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตอุตสาหกรรม กรณีศึกษา การทำเหมืองแร่ถ่านหินและการผลิตไฟฟ้า อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   24 ธันวาคม 2547
ครั้งที่ 2   10 กุมภาพันธ์ 2548
74
การขอยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
คณะทำงานการแรงงาน และสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   30 ธันวาคม 2547
75
การจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตอุตสาหกรรม กรณีศึกษา ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   30 ธันวาคม 2547
ครั้งที่ 2   31 พฤษภาคม 2548
76
แนวทางการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในชนบทของภาครัฐ
คณะทำงานการสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   30 ธันวาคม 2547
ครั้งที่ 2   3 มิถุนายน 2548
77
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   12 กันยายน 2556
ครั้งที่ 2   30 ธันวาคม 2547
ครั้งที่ 3   23 มิถุนายน 2548
78
การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ
คณะทำงานการแรงงาน และสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   30 ธันวาคม 2547
ครั้งที่ 2   2 มีนาคม 2548
79
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
คณะทำงานความสัมพันธ์กับเครือข่ายภาคประชาชน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   21 มกราคม 2548
ครั้งที่ 2   7 มีนาคม 2548
80
ยุทธศาสตร์การผังเมืองของประเทศไทย
คณะทำงานการบริการและการท่องเที่ยว
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   4 มิถุนายน 2557
ครั้งที่ 2   2 พฤศจิกายน 2548
ครั้งที่ 3   21 มกราคม 2548
ครั้งที่ 4   16 มีนาคม 2548
81
แนวทางการพัฒนางานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นขององค์กรภาคประชาชน
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   21 มกราคม 2548
ครั้งที่ 2   16 มีนาคม 2548
82
การแก้ไขปัญหาการจัดการที่ดินทำกินของเกษตรกร
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   27 กันยายน 2556
ครั้งที่ 2   27 พฤษภาคม 2548
ครั้งที่ 3   16 มีนาคม 2548
83
บทบาทสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับสุจริตชน
คณะทำงานสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   3 มีนาคม 2548
ครั้งที่ 2   13 มกราคม 2548
84
การแก้ปัญหาสิทธิที่อยู่และที่ดินทำกิน
คณะทำงานสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   16 มีนาคม 2548
85
การพิจารณาและตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ของ รฟท.
เฉพาะกิจติดตามและศึกษา กรณีการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   15 มิถุนายน 2548
ครั้งที่ 2   3 กุมภาพันธ์ 2548
86
โครงการเส้นทางลัดสู่ภาคใต้(สมุทรสาคร-แหลมผักเบี้ย-ชะอำ)
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   21 กันยายน 2548
ครั้งที่ 2   14 มกราคม 2548
ครั้งที่ 3   8 มีนาคม 2549
87
แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้
คณะทำงานสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   7 มีนาคม 2548
88
เด็กเร่ร่อนที่ไร้สัญชาติ
คณะทำงานสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   16 มีนาคม 2548
89
กรณีการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมในทะเลไทยที่หมดอายุการใช้งาน
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   16 มีนาคม 2548
90
การตกลงการค้าเสรีต่อระบบสุขภาพของคนไทยในบริบทนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
คณะทำงานการสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   28 มกราคม 2548
ครั้งที่ 2   10 มีนาคม 2548
91
นโยบายสาธารณะกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
คณะทำงานการสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   28 มกราคม 2548
ครั้งที่ 2   31 พฤษภาคม 2548
92
แนวทางการตรากฎหมายและบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
คณะทำงานสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   8 มิถุนายน 2548
93
โทษทางอาญาที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๔๐
คณะทำงานการบริการและการท่องเที่ยว
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   10 มิถุนายน 2557
ครั้งที่ 2   13 มิถุนายน 2548
ครั้งที่ 3   28 กุมภาพันธ์ 2548
94
การปฎิรูปขบวนการสหกรณ์
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   26 มีนาคม 2557
ครั้งที่ 2   30 กันยายน 2556
ครั้งที่ 3   28 กุมภาพันธ์ 2548
ครั้งที่ 4   8 มิถุนายน 2548
95
แนวทางการพัฒนามาตรฐานสปาเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
คณะทำงานการสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   7 มีนาคม 2548
ครั้งที่ 2   6 ตุลาคม 2548
96
การศึกษาปัญหาราคาแบบแยกซองข้อเสนอในการสั่งซื้อสั่งจ้างกับภาครัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ใขเพิ่มเติม
ยกร่างความเห็นและข้เสนอแนะเกี่ยวกับ การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐที่ใช้ระบบ TOR แบบ ๒ ซอง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   10 มีนาคม 2548
ครั้งที่ 2   27 มิถุนายน 2548
97
แนวทางและมาตรการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยราชการไทย
คณะทำงานติดตาม และศึกษาปัญหาการทุจริต และปฏิบัติมิชอบ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   15 มิถุนายน 2548
98
แนวทางการจัดการธุรกิจการค้าประเวณี
ศึกษาการดำเนินธุรกิจหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทางที่กฎหมายถือว่าไม่ถูกต้อง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   23 มีนาคม 2548
99
แนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุก รุกล้ำ และละเลย 25 ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ และแหล่งน้ำสำคัญของชาติ
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   9 มีนาคม 2548
ครั้งที่ 2   31 พฤษภาคม 2548
100
การมีส่วนรวมของประชาชน
คณะทำงานเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   24 พฤษภาคม 2548
101
ยุทธศาสตร์ป้องกันภัยพิบัติและอุบัติภัย
คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกาากรอบการแปรรูปสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   28 เมษายน 2548
ครั้งที่ 2   16 มิถุนายน 2548
102
รูปแบบและปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศึกษารูปแบบการดำเนินการโครงการวิจัยชุมชน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   30 มิถุนายน 2548
ครั้งที่ 2   26 เมษายน 2548
103
แนวทางการป้องกันและแก้ไขโรคไข้หวัดนกในอนาคต
ศึกษาแนวทางการป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกในอนาคต
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   10 พฤษภาคม 2548
104
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ
คณะทำงานการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   6 มกราคม 2556
ครั้งที่ 2   20 กรกฏาคม 2548
ครั้งที่ 3   3 มีนาคม 2549
ครั้งที่ 4   25 พฤษภาคม 2548
105
ภัยแล้วปี 2548 กับการดำเนินการของภาครัฐ
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   13 ตุลาคม 2548
106
การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๔๐
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   8 กันยายน 2548
107
ดัดแปลงพันธุกรรม(GeneticallyModifiedOrganismsGMOs)
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   24 มีนาคม 2557
ครั้งที่ 2   15 ตุลาคม 2556
ครั้งที่ 3   12 กรกฏาคม 2548
108
ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๙(๒๕๔๕-๒๕๔๙)
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   17 ตุลาคม 2556
ครั้งที่ 2   24 มิถุนายน 2556
ครั้งที่ 3   25 ตุลาคม 2548
109
ปัญหาภัยแล้งของประเทศกับแนวทางการบรรเทาแก้ไข (ระยะสั้น/ระยะยาว)
คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   21 พฤศจิกายน 2548
110
กระบวนการธรรมะเพื่อสันติภาพ
ศึกษากระบวนการธรรมะเพื่อสันติภาพ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1]
ครั้งที่ 1   2 ธันวาคม 2548
1
การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่าลาวและกัมพูชา
การแรงงานและสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
2
การเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา
วิชาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
2
3
นโยบายการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการรักษาของสถานพยาบาลของรัฐในด้านสิทธิมนุษยชน
ด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
4
โครงการรถไฟฟ้า3สายทาง
ร่วมคทง.โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน และคทง.ประจำอื่นๆ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
5
การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษาและการกีฬา
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
6
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่น่านและลำปาง
ร่วมคทง.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานสภาที่ปรึกษาฯ คนที่ ๑ และผู้แทนคทง.ประจำ ๒ คน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
7
การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษาและการกีฬา
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
8
9
TORรถไฟฟ้า3สายทางระบบการจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง(DesignandBuild)เพิ่มเติม
ร่วมคทง.โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน และคทง.ประจำอื่นๆ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
10
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
เกษตร อาหารและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
11
แนวทางการพัฒนาระบบเตือนภัยเผชิญภัยและหลบภัยกรณีธรณีพิบัติภัยสึนามิ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
12
การพัฒนาแรงงานให้ก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้
การแรงงานและสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
13
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ.2517
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
14
แนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
ร่วมคทง.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คทง.วิชาการ และคทง.ประจำอื่นๆ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
15
ปัญหาขนมเด็กกับสุขภาพเด็ก
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
16
การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษาและการกีฬา
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
17
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคบริการ(ServiceSector)
เศรษฐกิจภาคบริการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
18
การดำเนินการด้านสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย
ด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
19
หลักการการจัดการป่าชุมชน
ร่วมคทง.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคทง.ประจำอื่นๆ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
20
การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษญกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
วิชาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
21
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย
เกษตร อาหารและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
22
ผลกระทบของการพิจารณาคดีต่อเนื่องต่อสังคมและกระบวนการยุติธรรม
เกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่องให้เกิดผลดีต่อกระบวนการยุติธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
23
การใช้ประโยชน์สนามบินดอนเมืองควบคู่สนามบินสุวรรณภูมิ
โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
24
การจัดตั้งองค์การอิสระผู้บริโภค
เกี่ยวเนื่องด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
25
โครงการรถไฟฟ้า5เส้นทาง

[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
26
แนวทางการดำเนินนโยบายหวยบนดิน
ร่วมคทง.เศรษฐกิจภาคบริการ และคทง.โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
27
เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับรับฟังความคิดเห็น
วิชาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
28
น้ำเสียในแม่น้ำปราจีน-บางปะกงกรณีประตูน้ำคลองสารภี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
29
การช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการปลูกยางพารา1ล้านไร่
เกษตร อาหารและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
30
การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ
เกษตร อาหารและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
31
การพัฒนากาแฟไทย
เกษตร อาหารและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
32
กลไกและกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
เกี่ยวเนื่องด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
33
พระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ
เกษตร อาหารและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
34
กฎหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
35
องค์การอิสระผู้บริโภคและร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่..)พ.ศ.....
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
36
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
37
หลักการสำคัญที่ควรกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ.....
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
38
การแก้ไขผลกระทบจากโครงสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
39
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
40
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ฉบับที่..)พ.ศ.....
เฉพาะกิจการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ๒๕๔๓
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
41
การอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม:วัฒนธรรมที่พึงประสงค์
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษาและการกีฬา
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
42
แนวทางการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้
เกี่ยวเนื่องศึกษาเรื่องปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนใต้
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
43
โครงการสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่2จังหวัดเชียงราย
เฉพาะกิจศึกษาความเหมาะสมในการสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ จังหวัดเชียงราย
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
44
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจโลจิสติกส์
ร่วมคทง.โครงสร้างพื้นฐานฯ และคทง.เศรษฐกิจภาคบริการฯ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
45
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศ
ร่วมคทง.อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และคทง.การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
46
การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของประเทศไทย
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
47
48
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฝังตัว
เศรษฐกิจภาคบริการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
49
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการพลศึกษาการกีฬาและนันทนาการ
เกี่ยวเนื่องการพลศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
50
นโยบายการแก้ไขวิกฤตช้างไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
51
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกกรณีศึกษาในจังหวัดระยอง
เฉพาะกิจเพื่อศึกษาและติดตามการจัดการแก้ไขปัญาอันเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
52
การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยา
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
53
การจัดการสวนป่าของรัฐอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
54
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำ:กรณีศึกษากว๊านพะเยาจังหวัดพะเยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
55
นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา
เฉพาะกิจศึกษานโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
56
การคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
ด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
57
ทิศทางระบบพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
58
การจัดระบบการให้บริการและคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบ
การแรงงานและสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
59
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.....
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
60
การกระจายรายได้ด้วยการสร้างสังคมสวัสดิการ
การกระจายรายได้
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
61
กระบวนการคุ้มครองสิทธิของประชาชนกรณีหน่วยงานของรัฐกระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
62
การส่งเสริมองค์ความรู้ของประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
การมีส่วนร่วม กระจายอำนาจและสนับสนุนเครือข่าย
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
63
64
การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากสื่อโทรทัศน์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
65
แนวทางการแก้ไขปัญหาการเวนคืนที่ดินของภาครัฐในกรณีชุมชนดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร
เฉพาะกิจศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเวนคืนที่ดินของภาครัฐในกรณีชุมชนดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
66
การจัดการขยะของประเทศไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
67
หลักการสำคัญที่ควรกำหนดให้มีในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เกษตร อาหารและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
68
นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เกี่ยวเนื่องพัฒนาข้อเสนอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
69
การคุ้มครองสิทธิบุคคลที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ
เกี่ยวเนื่องศึกษาเรื่องการคุ้มครองสิทธิบุคคลที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
70
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดกรณีศึกษาลุ่มน้ำปราจีนบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
71
การแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
72
การจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ(SovereignWealthFund)ของประเทศไทย
เศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
73
การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมกรณีโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น
ร่วมคทง.วิทยาศาสตร์ฯ และคทง.โครงสร้างพื้นฐานฯ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
74
แนวทางการบริหารจัดการระบบบริการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
เศรษฐกิจภาคบริการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
75
นโยบายส่งเสริมศาสนาในการพัฒนาสังคม
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษาและการกีฬา
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
76
แนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการและสนับสนุนการเป็นเจ้าของธุรกิจของไทย
เศรษฐกิจภาคบริการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
77
แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
เกี่ยวเนื่องศึกษาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
78
การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
79
แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอย่างยั่งยืน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
80
แนวทางการพัฒนาและคุ้มครองระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
เศรษฐกิจภาคบริการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   14 กรกฏาคม 2552
ครั้งที่ 2   21 มกราคม 2552
ครั้งที่ 3   14 กรกฏาคม 2552
ครั้งที่ 4   21 มกราคม 2552
ครั้งที่ 5   14 กรกฏาคม 2552
ครั้งที่ 6   21 มกราคม 2552
81
แนวทางการจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   23 มกราคม 2552
ครั้งที่ 2   22 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 3   22 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 4   23 มกราคม 2552
ครั้งที่ 5   22 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 6   23 มกราคม 2552
82
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   2 กรกฏาคม 2552
ครั้งที่ 2   23 มกราคม 2552
ครั้งที่ 3   23 มกราคม 2552
ครั้งที่ 4   2 กรกฏาคม 2552
ครั้งที่ 5   2 กรกฏาคม 2552
ครั้งที่ 6   23 มกราคม 2552
83
ครั้งที่ 1   6 มกราคม 2552
ครั้งที่ 2   13 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 3   6 มกราคม 2552
ครั้งที่ 4   13 มิถุนายน 2552
84
แนวทางการใช้ประโยชน์จากภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
เศรษฐกิจภาคบริการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   22 เมษายน 2552
ครั้งที่ 2   30 มกราคม 2552
ครั้งที่ 3   22 เมษายน 2552
ครั้งที่ 4   30 มกราคม 2552
85
นโยบายอุตสาหกรรมโพแทชกับการพัฒนาภาคอีสาน
เฉพาะกิจเพื่อศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกลือและโพแทช
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   24 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 2   2 กุมภาพันธ์ 2552
ครั้งที่ 3   2 กุมภาพันธ์ 2552
ครั้งที่ 4   24 มิถุนายน 2552
86
นโยบายและมาตรการรับมือผลกระทบจากวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจโลก
ร่วมคทง.วิชาการ คทง.การแรงงานฯ คทง.อุตสาหกรรมฯ คทง.การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ คทง.เศรษฐกิจภาคบริการฯ คทง.การเกษตรฯ คทง.การมีส่วนร่วมฯ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   26 มกราคม 2552
ครั้งที่ 2   11 พฤศจิกายน 2552
ครั้งที่ 3   11 พฤศจิกายน 2552
ครั้งที่ 4   26 มกราคม 2552
87
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   23 เมษายน 2552
ครั้งที่ 2   19 กุมภาพันธ์ 2552
ครั้งที่ 3   23 เมษายน 2552
ครั้งที่ 4   19 กุมภาพันธ์ 2552
88
การยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษาและการกีฬา
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   22 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 2   23 กุมภาพันธ์ 2552
ครั้งที่ 3   22 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 4   23 กุมภาพันธ์ 2552
89
ปัญหาเขาพระวิหารกรณีการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก
เฉพาะกิจเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกรณีปัญหาเขาพระวิหาร
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   17 กุมภาพันธ์ 2552
ครั้งที่ 2   29 กันยายน 2552
ครั้งที่ 3   17 กุมภาพันธ์ 2552
ครั้งที่ 4   29 กันยายน 2552
90
การพัฒนาการท่องเที่ยวแนวใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
เศรษฐกิจภาคบริการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   2 กรกฏาคม 2552
ครั้งที่ 2   2 มีนาคม 2552
ครั้งที่ 3   2 มีนาคม 2552
ครั้งที่ 4   2 กรกฏาคม 2552
91
การพัฒนาท่าเรือสองฝั่งทะเลในการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราและท่าเรือสงขลาแห่งที่2
โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   18 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 2   11 มีนาคม 2552
ครั้งที่ 3   18 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 4   11 มีนาคม 2552
92
การสร้างความยุติธรรมให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้กรณีสินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้บัตรเครดิต
เกี่ยวเนื่องศึกษาเรื่องการสร้างความยุติธรรมให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   1 เมษายน 2552
ครั้งที่ 2   25 กันยายน 2552
ครั้งที่ 3   25 กันยายน 2552
ครั้งที่ 4   1 เมษายน 2552
93
การรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต
วิชาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   31 กรกฏาคม 2552
ครั้งที่ 2   27 มีนาคม 2552
ครั้งที่ 3   31 กรกฏาคม 2552
ครั้งที่ 4   27 มีนาคม 2552
94
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   3 เมษายน 2552
ครั้งที่ 2   3 เมษายน 2552
95
นโยบายการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการในสังคมไทย
ด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   27 มีนาคม 2552
ครั้งที่ 2   23 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 3   23 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 4   27 มีนาคม 2552
96
ครั้งที่ 1   25 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 2   2 เมษายน 2552
97
ครั้งที่ 1   5 พฤศจิกายน 2552
ครั้งที่ 2   30 เมษายน 2552
98
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982
เกี่ยวเนื่องการประมงและกิจการต่อเนื่อง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   28 เมษายน 2552
ครั้งที่ 2   30 กรกฏาคม 2552
99
แนวทางการพัฒนาศูนย์กลางสุขภาพแห่งประเทศไทย(ThailandMedicalHub)
เศรษฐกิจภาคบริการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   21 กันยายน 2552
100
ยุทธศาสตร์เตรียมตัวประเทศไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ10ปีข้างหน้า(พ.ศ.2552-2562)
เศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   2 ตุลาคม 2552
ครั้งที่ 2   12 มิถุนายน 2552
101
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรอย่างเป็นระบบในภาคอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรอย่างเป็นระบบในภาคอุตสาหกรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   16 กรกฏาคม 2552
ครั้งที่ 2   15 พฤษภาคม 2552
102
สิทธิหน้าที่กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ
การมีส่วนร่วม กระจายอำนาจและสนับสนุนเครือข่าย
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   31 กรกฏาคม 2552
ครั้งที่ 2   5 มิถุนายน 2552
103
แนวทางการกระจายรายได้บนฐานสิทธิและทรัพยากรธรรมชาติ
การกระจายรายได้
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   7 กันยายน 2552
ครั้งที่ 2   19 มิถุนายน 2552
104
แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ธรรมะเพื่อพัฒนาคนทางจิตควบคู่กับการศึกษาทางโลก
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษาและการกีฬา
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   15 ตุลาคม 2552
ครั้งที่ 2   11 มิถุนายน 2552
105
แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจสัตว์น้ำจืดของประเทศ
เกี่ยวเนื่องการประมงและกิจการต่อเนื่อง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   27 สิงหาคม 2552
ครั้งที่ 2   11 มิถุนายน 2552
106
แนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดของสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
เกี่ยวเนื่องการประมงและกิจการต่อเนื่อง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   9 กันยายน 2552
ครั้งที่ 2   2 กรกฏาคม 2552
107
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วม กระจายอำนาจและสนับสนุนเครือข่าย
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   30 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 2   8 ตุลาคม 2552
108
การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์
โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   15 ตุลาคม 2552
ครั้งที่ 2   18 มิถุนายน 2552
109
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของผู้สูงอายุในเชิงรุกเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้
เกี่ยวเนื่องการพลศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   10 สิงหาคม 2552
ครั้งที่ 2   11 มิถุนายน 2552
110
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษาและการกีฬา
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   25 มิถุนายน 2552
111
ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาพ.ศ.....
วิชาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   19 มิถุนายน 2552
112
การจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
การแรงงานและสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   30 มิถุนายน 2552
113
ความปลอดภัยของอาคารสถานบริการประเภทสถานบันเทิงบทเรียนจากกรณีซานติก้าผับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   22 มิถุนายน 2552
114
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขพ.ศ.....
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   24 มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 2   30 ตุลาคม 2552
115
การผลิตปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร
เกษตร อาหารและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   22 กันยายน 2552
ครั้งที่ 2   18 มิถุนายน 2552
116
การบริหารจัดการปัญหาราคาผลไม้อย่างยั่งยืน
เกษตร อาหารและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   27 สิงหาคม 2552
ครั้งที่ 2   16 มิถุนายน 2552
117
การบริหารจัดการปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา
เฉพาะกิจเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกรณีปัญหาเขาพระวิหาร
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   18 มิถุนายน 2552
118
แนวทางการจัดการน้ำในพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   15 ตุลาคม 2552
ครั้งที่ 2   29 กรกฏาคม 2552
119
การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนด้านตะวันตกของประเทศ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   11 ธันวาคม 752
ครั้งที่ 2   13 กรกฏาคม 2552
120
การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
ครั้งที่ 1   1 ตุลาคม 2552
ครั้งที่ 2   16 กรกฏาคม 2552
121
การพัฒนานโยบายป่าไม้ให้เป็นนโยบายสาธารณะและการแก้ไขปัญหาการรุกป่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
122
123
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำท่าจีนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
124
แนวทางการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้(เพิ่มเติม)
ด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
125
การพัฒนาพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างยั่งยืนและสมดุล
เฉพาะกิจเพื่อศึกษาวิกฤตพืชอาหารและพืชพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
126
การจัดทำผังเมืองของประเทศไทยในเชิงธรรมาภิบาล
ด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
127
แนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
128
ข้าวธัญญาหารแห่งชาติ
เกษตร อาหารและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
129
แนวทางการแก้ไขวิกฤตยางพาราอย่างครบวงจร
เศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
130
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่ต้นน้ำของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ
โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
131
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก
โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
132
การคมนาคมขนส่งภายในศูนย์ราชการ(แจ้งวัฒนะ)
โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
133
การพัฒนาระบบสหกรณ์ไทย
เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
134
การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคการค้าเสรี
เกษตร อาหารและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
135
การดำเนินการให้มีการออมอย่างทั่วถึงเพื่อการดำรงชีพยามชราในประเทศไทย
เศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
136
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
137
โครงการโขง-ชี-มูลและการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
138
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาอันเกิดจากภาวะโลกร้อน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
139
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยาแผนปัจจุบันและสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
140
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ.....
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
141
ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชนพ.ศ.....
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษาและการกีฬา
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
142
โฉนดชุมชน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
143
ปัญหาเขาพระวิหารกรณีการคัดค้านการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก
เฉพาะกิจเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกรณีปัญหาเขาพระวิหาร
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
144
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษาและการกีฬา
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
145
การดำเนินการของรัฐต่อการคิดค่าเสียหายจากประชาชนในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
146
การสร้างความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
147
แนวทางการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้(ครั้งที่3)
ด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2]
1
ทางออกประเทศไทยจากภาวะวิกฤต
คณะทำงานวิชาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
2
แนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภาวะวิกฤตของประเทศ
คณะทำงานวิชาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
3
พระพุทธศาสนากับภาวะวิกฤติของชาติ
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
4
การปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
5
การจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมศาสนาและคุณธรรมแห่งชาติ
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
6
แนวทางสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)เพื่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจไทย
คณะทำงานเศรษฐกิจภาคบริการ และการท่องเที่ยว
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
7
กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องต่อการท่องเที่ยวของไทยด้วยแผนการป้องกันโรคระบาดอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะทำงานเศรษฐกิจภาคบริการ และการท่องเที่ยว
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
8
บทบาทของวัฒนธรรมในการสร้างความปรองดองแห่งชาติและการปฏิรูปประเทศไทย
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
9
มาตรการลดผลกระทบจากวิกฤตค่าเงินบาท
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
10
การจัดการอันตรายจากแร่ใยหินไครโซไทล์เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
11
ความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมหลังปีพ.ศ.๒๕๕๗
คณะทำงานการแรงงาน และสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
12
การมีส่วนรวมของภาคประชาชนกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการสร้าง
คณะทำงานการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และสนับสนุนเครือข่าย
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
13
แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
คณะทำงานวิชาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
14
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
15
ความเห็นและข้อเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่..)พ.ศ.....
เฉพาะกิจเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ....
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
16
กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิด
คณะทำงานด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
17
แนวทางความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศญี่ปุ่นกรณี:วิกฤตภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวและสึนามิ
กิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
18
ผลกระทบจากการปรับเงินสงเคราะห์การทำสวนยาง(CESS)
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
19
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานพื้นฐานในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรโดยใช้ระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ร่วม คทง.อุตสาหกรรมฯ คทง.แรงงานฯ คทง.การเกษตรฯ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
20
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย
คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
21
การบริหารจัดการดาวเทียมไทย
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
22
ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อนบ้านไทย-ลาว
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
23
บทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
24
การกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
กิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
25
การศึกษาการสูญค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตการเกษตร:กรณีกรีดยางไม่ได้ขนาด
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
26
การพัฒนากีฬามวลชนของประเทศไทย
คณะทำงานการกีฬา และนันทนาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
27
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
เฉพาะกิจเพื่อบูรณาการความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
28
การมุ่งเน้นอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
คณะทำงานเศรษฐกิจภาคบริการ และการท่องเที่ยว
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
29
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัยดินถล่มหินถล่มกรณีศึกษาภาคใต้
คณะทำงานการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
30
การบริหารจัดการปัญหาลุ่มน้ำภาคกลางแบบบูรณาการ
เฉพาะกิจเพื่อศึกษาการบริหารจัดการปัญหาลุ่มน้ำภาคกลางแบบบูรณาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
31
แนวทางการแก้ไขปัญหาหลังภัยพิบัติอุทกภัย
คณะทำงานวิชาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
32
การฟื้นฟูการพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
33
การสร้างโอกาสการมีงานทำของผู้สูงอายุ
คณะทำงานการแรงงาน และสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
34
เทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติกรณีศึกษาดินถล่ม
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
35
ผังเมืองกรุงเทพฯ:เมืองน่าอยู่
คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
36
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์การทำสวนยางCESS)ต่อขีดความสามารถการค้ายางพาราของประเทศและการขยายตัว
ร่วม คทง.เศรษฐกิจมหาภาคฯ คทง.ด้านการยุติธรรมฯ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
37
สังคมเข้มแข็งประเทศมั่นคง
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
38
นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
39
การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่๘๗และ๙๘
คณะทำงานการแรงงาน และสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
40
การแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพ
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
41
การบริหารจัดการระบบสัญญาณเตือนภัยจากอัคคีภัยและไฟป่า
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
42
หนึ่งชุมชนหนึ่งพลังงานทดแทน
คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
43
ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อนบ้านไทย-พม่า
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
44
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คณะทำงานวิชาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
45
แนวทางลดผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
คณะทำงานอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
46
การบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาศาสนาประจำชาติไทย
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
47
การบริหารจัดการระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติสึนามิ
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
48
แนวทางการแก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อม:การทำแท้งไม่ปลอดภัย

[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
49
การกัดเซาะชายฝั่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คณะทำงานการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
50
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
51
52
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
53
วาระเอดส์แห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
54
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาประเทศ
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
55
มาตรการเร่งด่วนในการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อเกิดวิกฤตภัย
คณะทำงานเศรษฐกิจภาคบริการ และการท่องเที่ยว
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
56
แนวทางการบรรเทาอุทกภัยในปี๒๕๕๕ในระยะเร่งด่วน
เกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันน้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระยะเร่งด่วน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
57
แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีFATFขึ้นบัญชีดำประเทศไทย
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
58
ความปลอดภัยในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
59
องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา61ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
60
การจัดการปัญหาสารบีพีเอในขวดนมและภาชนะบรรจุอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
61
การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างมีคุณค่าคุณประโยชน์และคุณธรรม
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
62
ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
63
การสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ:กรณีศึกษาการพิจารณาความเหมาะสมในการเรียกเก็บค่าบริการร่วม๓๐บาทณจุดบริการด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
64
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยต่อการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมาภิบาลและการค้าของสหภาพยุโรป
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
65
รักษามะเร็งมาตรฐานเดียวข้อเสนอเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพของไทย
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
66
การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพื่อสู่ประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
67
ผังเมืองในหัวเมืองภูมิภาคกรณีหาดใหญ่
คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
68
แนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
69
การบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของรัฐ
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
70
การใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานอู่ตะเภา
คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
71
การพัฒนาระบบขนส่งทางราง
คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
72
นโยบายแอลกอฮอล์เพื่ออนาคตเยาวชนไทย
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
73
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศไทย
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
74
ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อความยั่งยืน
คณะทำงานอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
75
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ
คณะทำงานการกีฬา และนันทนาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
76
การพัฒนานันทนาการของประเทศไทย
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
77
การพัฒนาฐานข้อมูลสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางยาเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยาและความมั่นคงทางยา
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
78
ยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้าทางอากาศ:กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ
คณะทำงานเศรษฐกิจภาคบริการ และการท่องเที่ยว
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
79
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานบริการและการส่งสินค้าข้ามแดนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
คณะทำงานเศรษฐกิจภาคบริการ และการท่องเที่ยว
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
80
บทบาทของการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในการพัฒนาเยาวชน
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
81
การเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติด้านบริการรักษาพยาบาล
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
82
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
83
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยชุมชน/ท้องถิ่น
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
84
การจัดระบบประกันสังคมถ้วนหน้า
คณะทำงานการแรงงาน และสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
85
แนวทางการรับมือเศรษฐกิจไทยจากสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
86
การคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชคาร์โบฟูรานเมทโทมิลอีพีเอ็นและไดโครฟอส
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
87
การจัดทำความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปที่จะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงยา
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
88
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
89
แนวคิดการพัฒนาคนของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
90
การจัดการอันตรายจากแร่ใยหินไครไซไทล์เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและวิธีการรื้อถอนซ่อมแซมอาคารที่มีแร่ใยหิน
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
91
92
การจัดขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนกรณีส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะทำงานการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
93
ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน2ทศวรรษหน้าพ.ศ.2556-2575)ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คณะทำงานวิชาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
94
บทบาทขององค์การประชาสังคมในการพัฒนา
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
95
แนวทางการบรรเทาผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
คณะทำงานการแรงงาน และสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
96
ร่างพระราชบัญญัติการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องพ.ศ.และแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
97
สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
98
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขพ.ศ.....
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
99
การเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติยาให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณากฎหมาย
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
100
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน
คณะทำงานการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และสนับสนุนเครือข่าย
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
101
มาตราการเชิงรุก-เชิงรับสำหรับสินค้าเกษตรยางพารา)เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
102
วิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนมาบตาพุด
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
103
ตะกั่วในสีทาอาคารภัยที่ป้องกันได้
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
104
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
ครั้งที่ 1   18 เมษายน 2556
ครั้งที่ 2   26 มิถุนายน 2556
105
การปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533
คณะทำงานการแรงงาน และสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
ครั้งที่ 1   2 พฤษภาคม 2556
106
ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมพ.ศ....
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
ครั้งที่ 1   10 พฤษภาคม 2556
ครั้งที่ 2   10 กรกฏาคม 2556
107
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมSMEs)ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คณะทำงานอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
ครั้งที่ 1   10 กรกฏาคม 2556
ครั้งที่ 2   9 พฤษภาคม 2556
108
นโยบายการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉพาะกิจจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
ครั้งที่ 1   2 ตุลาคม 2556
ครั้งที่ 2   10 พฤษภาคม 2556
109
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารและแนวทางการส่งเสริมจากภาครัฐ
คณะทำงานอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
ครั้งที่ 1   29 พฤษภาคม 2556
110
บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมและประเทศชาติ
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
ครั้งที่ 1   31 กรกฏาคม 2556
ครั้งที่ 2   4 มิถุนายน 2556
111
แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน
เฉพาะกิจเพื่อศึกาาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
112
ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อนบ้านไทย - กัมพูชา
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
113
การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา
เฉพาะกิจเพื่อศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
114
การปฏิรูปครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
115
แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
116
แนวทางการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำจังหวัด
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
117
บทบาทของสมัชชาชาวพุทธ
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
118
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2 ทศวรรษหน้า
คณะทำงานวิชาการ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
119
ผลกระทบวิกฤตหนี้สาธารณะสหภาพยุโรปต่อภาคการส่งออกของไทย
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
120
การจัดการอันตรายจากโฟมที่ใช้สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
121
แนวทางการจัดตั้งระบบบำนาญแห่งชาติ
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
122
ข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุขของไทย
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
123
การสนับสนุนการทำงานของคนพิการที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
124
แนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Destination)
คณะทำงานเศรษฐกิจภาคบริการ และการท่องเที่ยว
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
125
การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์
คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
126
การจัดทำยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมาร์)
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
127
แนวทางการรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ความผันผวนของค่าเงินบาทซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคการผลิต
คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
128
ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล
คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
129
วัฒนธรรมประชาธิปไตย เพื่อสู่สังคมประชาธิปไตย
คณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
130
การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership : TPP)
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
131
132
แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลดหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
คณะทำงานการแรงงาน และสวัสดิการสังคม
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
133
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : การใช้สิทธิฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล
คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
134
พลังงานทดแทนกรณีน้ำมันชีวภาพ
คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]
135
กุญแจสู่ความสำเร็จในการร่วมมือปฏิรูปประเทศไทย
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
[สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3]

จำนวนเทั้งหมด 393 เรื่อง